کوره های پیشگرم

از جمله محصولات گروه مهندسی زرگداز تولید محصول کوره های پیشگرم است.