کوره های القایی فرکانس میانی (بوته ای )

از جمله محصولات گروه صنعتی زرگداز تولید محصول کوره های القایی فرکانس میانی (بوته ای) است.