کوره های القایی فرکانس شبکه (کانالی)

از جمله محصولات گروه صنعتی زرگداز تولید محصول کوره های القایی فرکانس شبکه (کانالی) است.