کوره های القایی تونلی (فورج)

از جمله محصولات گروه مهندسی زرگداز تولید محصول کوره های القایی تونلی (فورج) است.