پرسش های متداول

کوره ی القایی پیست ؟

کوره القایی نوعی کوره برقی است که در آن جریان برق متناوب ایجاد میدان مغناطیسی متناوب کرده و توسط پدیده القای الکترونیک می تواند با عث تلفات گرمایی در بار گردد.

آیا کوره ی القایی فقط برای ذوب مواد استفاده می شود؟

تلفات گرمایی ایجاد شده توسط میدان مغناطیسی می تواند برای ذوب ، گرمایش سطحی ،گرمایش موضعی ،پیشگرم کردن عملیات حرارتی جوشکاری سخت کاری بریزینگ فورجینگ و .. مورد استفاده قرار گیرید.