مطالب آموزشی

آیا می دانید :

راندمان کوره های القایی می تواند تا ۹۷ % باشند .

آیا می دانید :

بیش از ۱۰۰ سال است که از کوره های القایی در صنعت استفاده می شود

آیا می دانید :

کوره های القایی براساس فرکانس کاری به سه دسته اصلی تقسیم میشوند

  1. کوره هالی القایی شبکه
  2. کوره های فرکانس متوسط
  3. کوره های القایی فرکانس بالا